นิเทศสัญจรที่โรงเรียนบ้านวังเบอะ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ได้ดำเนินการนิเทศสัญจรที่โรงเรียนบ้านวังเบอะ ตามโครงการนิเทศของกลุ่มนิเทศ โดยแบ่งทีมนิเทศเป็น 4 สาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังเบอะ โรงเรียนบ้านสลก โรงเรียนบ้านค้างปินใจ และโรงเรียนบ้านสบป้าก แล้วนำผลการนิเทศมาสรุปที่โรงเรียนบ้านสลก More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

17 พย.54 นิเทศก่อนเปิดค่างาม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ได้ไปนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนบ้านค่างาม โดยโรงเรียนมีความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพร้อม

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

17 พย.54 นิเทศก่อนเปิดมงคลถาวร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ได้ไปนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนวัดมงคลถาวรและโรงเรียนบ้านกวาง โดยโรงเรียนทั้ง 2 มีความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพร้อม

More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

17 พย.54 นิเทศก่อนเปิดน้ำฮอก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ได้ไปนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก โดยโรงเรียนมีความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพร้อม More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

16 พย.54 นิเทศก่อนเปิดนาปลากั้ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ได้ไปนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง โดยโรงเรียนมีความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพร้อม โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ห้องเรียนเป็นสัดส่วน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี กตสาโร ปธ.3) อายุ 95 พรรษา 75 อดีตที่ปรึกษาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาส วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง จ.แพร่ More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

10 พย.54 นิเทศก่อนเปิดบ้านเหล่า

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้ไปนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) โดยโรงเรียนมีความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู บุคลากร และนักเรียนมีความพร้อม More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

10 พย.54 นิเทศก่อนเปิดดอนมูล


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้ไปนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

วันที่ 4 ส.ค.54 นิเทศ ติดตามและประเมินการอ่าน/เขียน/คิดคำนวณ นักเรียนชั้นป.3

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ได้ออกนิเทศ ติดตามและประเมินการอ่าน/เขียน/คิดคำนวณ นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนในเครือข่ายไตรบูรพา จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านกวาง วัดมงคลถาวร บ้านค่างาม และโรงเรียนวัดสิทธิวิมล ในเรื่องการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยใช้แบบประเมินผลทั้ง 3 เรื่อง ทีเขตพื้นที่ได้จัดทำขึ้น More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF

นิเทศ ติดตามและประเมินการอ่าน/เขียน/คิดคำนวณ นักเรียนชั้นป.3

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ได้ออกนิเทศ ติดตามและประเมินการอ่าน/เขียน/คิดคำนวณ นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนในเครือข่ายไตรบูรพา จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำฮอก โรงเรียนบ้านเหล่าพิชัยฯ และโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร ในเรื่องการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยใช้แบบประเมินผลทั้ง 3 เรื่อง ทีเขตพื้นที่ได้จัดทำขึ้น More >

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF