ได้มีโอกาสได้นั่งอ่าน…การเขียนสรุปรายงานโครงการหลายๆ โครงการ จึงได้สรุปเป็นเค้าโครงการเขียน มีหัวข้อดังนี้

1.  บทคัดย่อ

2.  บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
2.1 ความเป็นมาของการประเมินโครงการ
2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
2.3 ขอบเขตของการประเมินโครงการ
2.4 นิยามศัพท์
2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3. บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
3.1 หลักการและเหตุผลของโครงการ
3.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
3.3 งบประมาณ
3.4 ปัจจัยและกิจกรรมในการดำเนินโครงการ
3.5 รายละเอียดในการดำเนินงานโครงการ
3.6 ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ
3.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.8 หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
3.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4. บทที่ 3 วิธีการประเมินโครงการ ประกอบด้วย
4.1 รูปแบบการประเมินโครงการ
4.2 วิธีการการประเมินโครงการ
4.3 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5. บทที่ 4 ผลการประเมินโครงการ
5.1 ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม
5.2 ผลการประเมินด้านปัจจัย
5.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ
5.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต

6. บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
6.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
6.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
6.3 รูปแบบการประเมิน
6.4 เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ
6.5 อภิปรายผล
6.6 ข้อเสนอแนะ

7. บรรณนุกรม

8. ภาคผนวก

8.1 โครงการ
8.2 เครื่องมือมือที่ใช้ประเมินโครงการ

[Download Files]

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF