ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ได้ออกนิเทศ ติดตามและประเมินการอ่าน/เขียน/คิดคำนวณ นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนในเครือข่ายไตรบูรพา จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำฮอก โรงเรียนบ้านเหล่าพิชัยฯ และโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร ในเรื่องการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยใช้แบบประเมินผลทั้ง 3 เรื่อง ทีเขตพื้นที่ได้จัดทำขึ้น

โรงเรียนบ้านน้ำฮอก

     

โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

               

โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF